สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
แชร์หน้านี้ไปที่ไลน์หรือเฟสบุ๊คได้ทันที คลิ๊กที่ปุ่ม . Share
ดู: 21366|ตอบ: 154

การขอจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ และรับรองสายพันธุ์แพะ [คัดลอกลิงก์]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 11:08:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
[/b][b][color=Blue]ประกาศสมาคมผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ไทย[/color][/b]       
[b][color=Red]เรื่อง การจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ และการรับรองสายพันธุ์แพะ[/color][/b]      
          สมาคมผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ไทย จะดำเนินการจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ และรับรองสายพันธุ์แพะ  เพื่อจัดทำใบพันธุ์ประวัติแพะของสมาชิกภายในสมาคมผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานแพะของสมาชิก เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์แพะให้มีสายพันธุ์ และคุณภาพที่ดีเหมาะสมกับการเลี้ยง และความต้องการของเกษตรกรที่จะพัฒนาสายพันธุ์ไปในทิศทางที่ตนเองต้องการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มประชากรแพะที่มีพันธุกรรมที่ดีให้เพียงพอต่อการปรับปรุงพันธุ์ตามหลักวิชาการ อีกทั้งยังทดแทนการนำเข้าสายพันธุ์แพะจากต่างประเทศ สมาคมผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ไทย จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาสายพันธุ์แพะ ทั้งแพะพันธุ์แท้ และแพะลูกผสม ให้มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเลี้ยงภายในประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนพันธุ์ประวัติแพะให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงพันธุ์แพะในอนาคต ต่อไป                                         
[b][color=Blue]การขอจดทะเบียนประวัติแพะพันธุ์แท้[/color][/b]                                        
[b][color=Red]หลักเกณฑ์ในการขอจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ  [/color][/b]                                                  
[b][color=Red]กรณีแพะเพศผู้ พันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกลนูเบียน พันธุ์ซาเนน และแพะพื้นเมือง[/color][/b]                               
๑.๑ สมาคมผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ไทย จะรับจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ และรับรองสายพันธุ์แพะเพศผู้ที่ระดับสายเลือด F5 หรือเลือดร้อยเท่านั้น       
๑.๒ การขอรับการจดทะเบียนแพะเพศผู้ที่ F5 หรือเลือดร้อย เจ้าของแพะจะต้องนำสำเนาใบรับรองพันธุ์ประวัติที่หน่วยงานทางราชการ หรือบริษัทเอกชนเป็นผู้ออกให้ เพื่อประกอบการพิจารณาของกรรมการผู้ประเมิน และรับรองสายพันธุ์               
๑.๓ ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงใบพันธุ์ประวัติ หรือแหล่งที่มาของแพะได้ การขอรับการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นแพะในระดับ F5 หรือเลือดร้อย ให้อยู่ในดุลยพินิจการพิจารณาของกรรมการผู้ประเมินและรับรองสายพันธุ์แพะที่สมาคมฯ เป็นผู้แต่งตั้ง                               
๑.๔ ในกรณีที่สมาชิกขอจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ และรับรองสายพันธุ์ลูกแพะที่เกิดภายในฟาร์ม หากสมาชิกไม่สามารถแสดงใบพันธุ์ประวัติของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ได้ หรือพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ยังมิได้รับการประเมิน และรับรองสายพันธุ์จากสมาคมฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจการพิจารณาของกรรมการผู้ประเมิน และรับรองสายพันธุ์แพะที่สมาคมฯ เป็นผู้แต่งตั้ง                                               
๑.๕ ในกรณีที่แพะของสมาชิกได้ผ่านการประเมิน และรับรองสายพันธุ์จากกรรมการของสมาคมฯ ว่ามีสายเลือดอยู่ในระดับ F5 หรือเลือดร้อย แต่ไม่มีประวัติทั้งทางฝ่ายพ่อ และฝ่ายแม่ จะถือว่ามีค่าน้อยกว่าแพะที่มีพันธุ์ประวัติทั้งฝ่ายพ่อ และฝ่ายแม่ หรือมีประวัติเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง                               
มี 1 ผู้ให้คะแนนแต้ม สะสม ย่อ เหตุผล
ฮานีฟ + 3 + 3 3

คะแนนรวม: แต้ม + 3  สะสม + 3   ดูบันทึกคะแนน

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 11:13:37 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
๑.๕ ทั้งนี้ แพะที่สมาชิกยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ และรับรองสายพันธุ์เป็นแพะพันธุ์แท้จาก                          สมาคมฯ หากมิผ่านความเห็นชอบ และการพิจารณาจากกรรมการที่สมาคมฯ แต่งตั้ง จะถูกลดระดับสายเลือดให้ไปอยู่ในระดับของสายเลือดที่รองลงไปจาก F5 หรือต่ำกว่าเลือดร้อย และจะถูกแสดงระดับสายเลือดที่ได้รับการประเมินไว้ในใบพันธุ์ประวัติแพะ       
๑.๖ สมาคมฯ จะดำเนินการจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ และรับรองสายพันธุ์แพะในแพะเพศผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๘ เดือนขึ้นไป หรือมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้                                                        - แพะพันธุ์บอร์                อายุไม่ต่ำกว่า ๘ เดือน หรือน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔๐ กิโลกรัม                - แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน         อายุไม่ต่ำกว่า ๘ เดือน หรือน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๓๕ กิโลกรัม                - แพะพันธุ์ซาเนน         อายุไม่ต่ำกว่า ๘ เดือน หรือน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลกรัม                - แพะพื้นเมือง         อายุไม่ต่ำกว่า ๘ เดือน หรือน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๒๐ กิโลกรัม                 หลักฐานประกอบการพิจารณาขอจดทะเบียนสายพันธุ์แพะ เพศผู้ พันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกลนูเบียน พันธุ์ซาเนน และแพะพื้นเมือง                                                       
๑.แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ และรับรองสายพันธุ์แพะ        ( แบบ สพก.๑ )               
๒. แบบประเมินการขอจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ และรับรองสายพันธุ์         ( แบบ สพก.๒ )               
ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแพะที่สมาชิกขอยื่นประเมิน และรับรองสายพันธุ์ และภาพถ่ายแพะ ซึ่งประกอบไปด้วย                                                                          - ภาพถ่ายด้านขวาของลำตัวแพะแบบเต็มตัว        จำนวน ๑ ภาพ                        - ภาพถ่ายบริเวณศรีษะแพะด้านซ้ายที่มีเบอร์หูชัดเจน        จำนวน ๑ ภาพ                        - ภาพถ่ายตำหนิแพะบริเวณที่สำคัญ                จำนวน ๑ ภาพ               
๓. เอกสาร – หลักฐาน หรือใบพันธุ์ประวัติที่หน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนเป็นผู้ออกให้                 
๔. สำเนาใบรับรองพันธุ์ประวัติพ่อ สำเนาใบรับรองพันธุ์ประวัติแม่ กรณีที่จะขอขึ้นทะเบียนพันธุ์                
    ประวัติลูกสัตว์เกิดกับสมาคมฯ ที่สมาชิกจะเก็บพันธุ์สัตว์ไว้เป็นพ่อพันธุ์ทดแทน หรือเพื่อจำหน่าย       
๕. หลอดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ พร้อมใบรับรองพันธุ์ประวัติแม่พันธุ์ ( กรณีผสมเทียม )        
หมายเหตุ         อัตราค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ประวัติ และรับรองสายพันธุ์แพะ เพศผู้พันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกลนูเบียน พันธุ์ซาเนน และแพะพื้นเมือง คิดอัตราตัวละ ๓๐๐ บาท ( -สามร้อยบาทถ้วน- )       

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 11:18:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เดี๋ยวจะลงเป็นไฟล์ pdf ให้ครับ...ตอนนี้กำลังต่อสู้กับมันอยู่

แสดงความคิดเห็น

สมเกียรติ  ต่ออีกหน่อย ยื่นอย่างไร ที่ไหนชำระเงินอย่างไร ก็จะครบถ้วนเลย  โพสต์เมื่อ 25-7-2013 13:15:45

Rank: 9

G.S.A.
0252
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กระทู้
9
โพสต์
276

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 25-7-2013 12:26:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุภัชชา ฟาร์ม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
G.S.A 0252 facebook/สุภัชชา ฟาร์ม
TEL 0895508943 (AIS)

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

G.S.A.
0218
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กระทู้
4
โพสต์
65

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 25-7-2013 12:46:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
<font color="Navy">                พรประคองฟาร์ม
ม.2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบุลย์ จ.นครศรีธรรมราช
            pk.farm@hotmail.com
จำหน่ายแพะบอร์ สายนำเข้าจากแอฟริกา
และ ลูกผสมบอร์ ลูกผสมคาราฮารีเรด
     098-0758462,089-5256012
ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนคร

Rank: 2Rank: 2

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
กระทู้
2
โพสต์
115
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 13:18:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Rank: 1

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กระทู้
1
โพสต์
7
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 13:22:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

จังหวัด
ลำพูน
กระทู้
6
โพสต์
896
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 13:46:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 15:14:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขแล้วครับ หน้าที่ ๑
ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 15:15:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หน้าที่ ๒
ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 15:17:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หน้าที่ ๓
ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 15:18:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หน้าที่ ๔
ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 15:19:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หน้าที่ ๕
ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 15:20:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หน้าที่ ๖
ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 15:22:21 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หน้าที่ ๗
ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 15:23:33 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หน้าที่ ๘
ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 15:24:04 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หน้าที่ ๙
ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาลงทะเบียน

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 15:25:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
pdf...มึงเสร็จกูรรรรร...เกือบตาย ล่อไปครึ่งวัน
มี 3 ผู้ให้คะแนนแต้ม สะสม ย่อ เหตุผล
สุภัชชา + 5 + 5 โดนใจให้ทิป
dejasaang + 5 + 10 เห็นด้วยมากๆ
v.udomsub + 5 + 10 เนื้อหาดีมีสาระ.

คะแนนรวม: แต้ม + 15  สะสม + 25   ดูบันทึกคะแนน

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0001
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กระทู้
103
โพสต์
3524

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 25-7-2013 16:09:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เรียนเชิญ...คณะกรรมการทุกท่านหลังจากคุณเบิร์ดพิมพ์ใบพันธุ์ประวัติเสร็จแล้วเราจะไปจดฟาร์มแรกกันที่"ก้องพบฟาร์มแพะชัยนาท"หรือ(สมาชิกท่านใดต้องการจดก่อนบอกเราได้นะครับ)เราจะมีการประชุมคณะกรรมการหาแนวทางการปฎิบัติกันด้วยส่วนวันไหนดีขอให้สมาชิกช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ
ปล.หมอบอยเป็นแม่งานว่ามาก่อนเลยครับว่าวันไหนดีครับ

แสดงความคิดเห็น

วชิรพล  คุณเบิร์ดนี่...ใช่คนเดียวกันกับ...ไอ้เบิร์ด...น้องสุด Love ของพวกผมหรือเปล่า  โพสต์เมื่อ 25-7-2013 18:32:23
ว.อุดมทรัพย์ฟาร์มแพะบอร์เลือดร้อยที่แปดริ้วG.S.A.0001
ผู้นำเข้าแพะ-แกะสายเลือดแชมม์โลกจากแอฟริกา
และตัวแทนจัดจำหน่าย สายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
udomsub.v@gmail.com  AIS 081-687-8607

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

จังหวัด
นนทบุรี
กระทู้
13
โพสต์
417
โพสต์เมื่อ 25-7-2013 18:27:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เสาร์นี้ วันที่ ๒๗ ที่บ้านนายกได้หรือเปล่าครับ จะได้ชวนทางชมรมคนรักแพะ - แกะ โคราช และเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะของ
มทส. ไปพูดคุยด้วย และอีกอย่างทางโคราชเค้าได้ดำเนินการในส่วนของเค้าไปบ้างแล้วในเรื่องนี้ จะได้แรกเปลี่ยนประสบกาม...เฮ้ย...ประสบกราณ์กัน

แสดงความคิดเห็น

สมเกียรติ  เค  โพสต์เมื่อ 25-7-2013 20:24:01
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย

GMT+7, 14-6-2024 22:06

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน