สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
แชร์หน้านี้ไปที่ไลน์หรือเฟสบุ๊คได้ทันที คลิ๊กที่ปุ่ม . Share
ดู: 6116|ตอบ: 19

รายงานการประชุมสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย ณ ปศุสัตว์นนทบุรี [คัดลอกลิงก์]

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

G.S.A.
0125
จังหวัด
สุโขทัย
กระทู้
18
โพสต์
805

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 14-5-2012 18:22:26 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

                                                 รายงาการประชุมใหญ่สมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย ครั้งที่ 1 / 2555

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น.

ณ. ห้องประชุมสมาคมผู้เลี้ยงแพะ แกะ ไทยสมาคมผู้เลี้ยงแพะ แกะ ไทย ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

( สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี )

  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

   1.  คุณ วชิรพล  ศุกรภาค                   สมาชิกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย

   2.  ดร.ดรุ  สระงาม                            สมาชิกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย

   3.  คุณ เกรียงศักดิ์  สุจริต

   4.  นายวสันต์  วโรกร                        นายกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย

   5. นายชัยยศ  แซ่เตีย                        อุปนายกภาคตะวันออก

   6.  นายเอกรินทร์ ถาปนะกุล               อุปนายกภาคตะวันตก

   7.  นายเอกชัย จิตรเพียรค้า               อุปนายกภาคกลาง

   8.พ.จ.อ.ประเสริฐ  กองคูณ                เหรัญญิก

   9. นางสาววาสนากลิ่นลูกจันทร์          เลขานุการ

   11. นายเดชาสังข์แก้ว                       นายทะเบียน

   12.  นายสุรศักดิ์  พิพิธทอง                ผู้ดูแลเว็บไซด์ และประชาสัมพันธ์

   13. นายเฉลิมพลปาลวัฒน์                ประชาสัมพันธิ์

   14.  นายธีระ นพโสภณ                     กรรมการ

   15.  นายยุโสป  เขียวอ่อน                 สมาชิก  G.S.A.0019

   16. นายบุญมี  หมัดนิกร                    สมาชิก  G.S.A.0021

   17.นายนพรุจ  จิรามานนท์                 สมาชิก  G.S.A.0034

   18. นางกรรณิการ์  กองคูณ                สมาชิก  G.S.A.0058

   19. นางรัชดา  นพเกตุ                      สมาชิก  G.S.A.0072

   20. นายสุรชาติ    เกิดขาว                 สมาชิก  G.S.A.0026

   21. นายพงษ์ธเนศ  ธนเชษฐ์ไตรภูมิ    สมาชิก  G.S.A.0075

   22. นายดิลก เวชโพธิ์กลาง                สมาชิก  G.S.A.0082

   23. นายชาย  เอี่ยมกระสินธุ์                สมาชิก  G.S.A.0087

   24. นายธนากร ฐิติธนากุล                   สมาชิก  G.S.A.0096

   25.  จ.ส.ต.บุญชู   สังขะนันท์              สมาชิก G.S.A.0098

   26.  นาย โกสินทร์  อนิลบล                 สมาชิก  G.S.A.0108

   27. นาย รมย์  ภิรมนตรี                        สมาชิก G.S.A.0111

  28. นายสัมฤทธ์  คชรัตน์                      สมาชิก  G.S.A.0154


      
          เริ่มประชุมเวลา 09.30    ก่อนระเบียบวาระการประชุม

                 นายวสันต์ วโรกรประธานสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทยทุกท่านที่เข้าร่วม            ประชุมในครั้งนี้พร้อมกล่าวขอคุณท่านปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีที่ให้ความสะดวกในการใช้สถานที่ในการประชุมครั้งนี้  

                       ที่ประชุมเห็นชอบ


ระเบียบวาระที่1เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

                           1. จำนวนสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ- แกะ ไทย

   ปัจจุบันสมาคมผู้เลี้ยงแพะ- แกะ ไทย มีสมาชิกจำนวน 150   คน ซึ่งมีสมาชิกใหม่จำนวน 5 ท่านคือ

     1.นาง จำลอง  ห่อทอง          สมาชิก  G.S.A.0151

     2.นาย สมชาย ทองอินทร์      สมาชิก  G.S.A.0152

     3.นาย เอกชัย จิตรเพียรค้า    สมาชิก  G.S.A.0153

     4.นาย สัมฤทธ์ คชรัตน์          สมาชิก  G.S.A.0154

     5.  นาย เอกชัย  ยันชมภู         สมาชิก  G.S.A.0155

                       2. รายงานจำนวนรายรับ  รายจ่าย และเงินคงเหลือของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ -แกะ ไทย และแนวทางการหารายได้เข้าสมาคม

                       3. การเก็บเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ไทยสรุปอัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมผู้เลี้ยง  แพะ – แกะ ไทยในที่ประชุมเห็นชอบเก็บอัตราเดิมคือ ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ท่านละ 100 บาท ค่าค่าบำรุงรายปีท่านละ 300 บาท

                       4. ผลการดำเนินงานเว็บไซต์สมาคมผู้เลี้ยงแพะ– แกะ ไทย

นายสุรศักดิ์  พิพิธทอง     ผู้ดูแลเว็บไซด์ และประชาสัมพันธ์ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซด์และวิธีการใช้งานในหัวข้อต่างๆ คุณ ดรุ  สระงาม ได้เสนอให้นำลิงค์ของกรมปศุสัตว์มาไว้ในหน้าเว็บไซด์สมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทยด้วย


                                               ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่2เรื่องเพื่อพิจารณา

                        1. การติดต่อ ประสานงานระหว่างสมาคมผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ไทย กับหน่วยงานทางราชการคุณวชิรพล  ศุกรภาค ได้จัดทำหนังสือแนะนำประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งรายชื่อสมาชิกในสมาคมให้กับ หน่วยงานปศุสัตว์ ทั้ง76 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


                 ที่ประชุมรับทราบ

                         2. การจัดหาแพะ-แกะ สายพันธุ์ดี เพื่อให้บริการกับสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทยคุณวชิรพล  ศุกรภาค กำลังดำเนินการติดต่อหาสายพันธ์แพะ-แกะจากต่างประเทศ อาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศมาเลเชียเพราะจะได้ประหยัดค่าขนส่ง ขณะนี้คุณ วชิรพล ศุกรภาค กำลังศึกษาขั้นตอนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการการนำเข้าคาดว่าน่าจะนำเข้ามาได้ก่อนสิ้นปี 2555 นี้


                   ที่ประชุมเห็นชอบ


                         3. การศึกอบรมการเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแพะ-แกะสำหรับสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทยคุณวชิรพล  ศุกรภาค กล่าวว่ากำหนดการฝึกอบรมการเป็นกรรมการตัดสินในการประกวดแพะ- แกะ มีรายละเอียดดังนี้

                                     3.1 หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในการตัดสินการประกวดแพะ- แกะ
                                     3.2 สถานที่ฝึกอบรมด้านทฤษฎี ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้านปฏิบัติที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ( ณ ปัจจุบันนับว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการฝึกอบรมเรื่องแพะ- แกะ ในเมืองไทย )
                                     3.3 ระยะเวลาในการฝึกอบรม มีให้เลือกที่ 2 วัน และ 3 วัน ตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนวันฝึกอบรมกำหนดไว้ในวันที่29 - 31สิงหาคม 55
                                     3.4 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 15 คน/ครั้ง/ปี .โดยทางสมาคมจะนำรายชื่อสมาชิคสมาคมฯเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรม
                                     3.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของเวลาในการฝึกอบรม
                                     3.6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติ จึงจะมีสิทธิได้รับใบประกาศหรือใบรับรองการตัดสินแพะ - แกะ จากกรมปศุสัตว์ที่ลงนามรับรองโดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์


                      ที่ประชุมรับทราบ


                          4. การจัดหารายได้เข้าสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ไทยการให้เช่าพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์จากบริษัทเอกชนและ ฟาร์มสมาชิกของสมาคมแพะ-แกะ ไทย การจัดทำของที่ระลึกจำหน่าย


                          5. การเข้าร่วมงานวันแพะแห่งชาติประจำปี 2555 ของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ไทยที่ประชุมเห็นชอบควรเข้าร่วมการตัดสินการประกวดแพะ-แกะและเข้าร่วมจัดพื้นที่ในงานด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสมัครสมาชิกของสมาคมฯ โดยจะจัดคณะกรรมการ และสมาชิกไปร่วมงาน ส่วนรายละเอียดอื่นๆคงต้องประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง


                      ที่ประชุมรับทราบ                          6. การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ในตำแหน่งขาด ในที่ประชุมมีมิติเลือกตั้งคณะกรรมการโดยการยกมือจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้

                               1. ตำแหน่งอุปนายกภาคกลาง                            นายเอกชัย จิตรเพียรค้า         

                               2. ตำแหน่งอุปนายกภาคตะวันออก                      นายชัยยศ   แซ่เตีย                 

                               3. ตำแหน่งประชาสัมพันธ์                                  นายสุรศักดิ์ พิพิธทอง      


                      ที่ประชุมเห็นชอบ   


ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องอื่นๆ                     

                          1. ที่ประชุมเห็นควรจัดหายา และ อาหารที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมไว้ให้กับสมาชิกสมาคมฯโดยเราจะเน้นที่คุณภาพของตัวยาเป็นหลัก ไว้บริการสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย โดยจะมีห้องสำหรับติดต่อผู้จำหน่าย จะลงไว้ในเว็บไซด์ ของสมาคมฯโดยผ่านบริษัทรูมิเทค แอนนิมัลเฮลธ์เป็นผู้จำหน่ายยาในราคาที่เป็นธรรมกับสมาชิคสมาคมฯโดยทางสมาคมเป็นผู้ประสานงานเท่านั้น

                           2. การออกเยี่ยมชมฟาร์มสมาชิกของสมาคมฯที่ประชุมเห็นควรให้แจ้งปศุสัตว์จังหวัดนั้นๆที่ทางสมาชิกที่เข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นการเรียนปรึกษาการทำฟาร์มปลอดโรค และการทำวัคซีนต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับฟาร์มสมาชิกสมาคมฯให้สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ได้ง่ายขึ้น ที่ประชุมยังเสนอให้มีกิจกรรมการผสมอาหารจากอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้เกิดประโยชน์สูงสุดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ดรุ  สระงาม จะลงพื้นที่สอนเรื่องอาหารแพะ-แกะด้วยตัวเอง และประสานงานกับหน่วยราชการปศุสัตว์จังหวัดนั้นๆ


                   ที่ประชุมเห็นชอบ


                                                                                                                           นางสาววาสนา กลิ่นลูกจันทร์

                                                                                                                                ผู้บันทึกการประชุม


มี 7 ผู้ให้คะแนนแต้ม สะสม ย่อ เหตุผล
น้องหนูดี + 5 + 5 เห็นด้วยมากๆ
จงกล + 1 + 1
v.udomsub + 5 + 10 เนื้อหาดีมีสาระ.
ก้องภพฟาร์ม + 5 + 5
Ekachaiyan + 1 + 1
ช่อผกาซานต้าฟาร์ม + 5 + 10 เนื้อหาดีมีสาระ.
dejasaang + 5 + 10 โดนใจให้ทิป

คะแนนรวม: แต้ม + 27  สะสม + 42   ดูบันทึกคะแนน

จันทราฟาร์ม สุโขทัย
งานหนักไม่เคยฆ่าคน
  0939544955

Rank: 4Rank: 4

จังหวัด
ชลบุรี
กระทู้
5
โพสต์
309
โพสต์เมื่อ 14-5-2012 20:03:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต้องขอโทษทีนะครับ ที่ไม่อาจจะไปร่วมประชุมได้ หวังว่าคงให้อภัย

แสดงความคิดเห็น

dejasaang  พ.ค.56นี้เจอกันครับ  โพสต์เมื่อ 25-4-2013 01:00:37
cowboy_66  ไม่เป็นไรครับ ครั้งหน้ายังมีครับพี่ และยังรอสมาชิคทุกๆท่านด้วยครับ  โพสต์เมื่อ 15-5-2012 08:27:44
v.udomsub  ไม่ใช่ปัญหาครับคุณหนึ่ง วันพระไม่ได้มีหนเดียวครับ  โพสต์เมื่อ 14-5-2012 22:13:53

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0001
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กระทู้
103
โพสต์
3524

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 14-5-2012 22:29:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอร่วมแชร์รูปด้วยครับ


สถานที่ประชุมครับ ที่ทำการสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ใช้สถานที่ของปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีเป็นที่ตั้งครับ


ค่าลงทะเบียนเท่าไรครับ ผมพร้อมจ่ายครับ


ฮาโหลๆๆๆ..แพะออกลูกเหรอครับได้ๆๆๆเดี๋ยวผมขอลงทะเบียนก่อนนะครับ


ผมมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้อง

สมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยหรือจะร่วมเสนอเรียนเชิญในที่ประชุมครับ
เรื่องสูตรอาหารผมถนัดมากครับ และใช้วัสดุจากท้องถิ่นที่มีอยู่ครับ


รอยยิ้มแห่งความสุขของท่านเลขาสมาคมครับ


ผม ดร.ดรุ สระงามครับผมต้องการสอนให้เกษตรกรทำอาหารใช้เองเป็นครับ
ผมไม่มีเจตนาอย่างนั้นนะครับ
ผมบังนงค์ครับ ผมมาทุกนัดไม่เคยขาดครับ

ผู้ชายคนนี้มีแต่รอยยิ้ม


ให้ดื่มB12สมองจะได้คิดแต่เรื่องดีๆ


รวมใจเป็นหนึ่งเดียวพี่ดิลก รับของชำร่วยจากท่านนายทะเบียนก่อนเนื่องจากมีเวลาไม่พอในการเข้าประชุมแต่ขอมาเข้าร่วมลงทะเบียนและชำระค่าบำรุงด้วย

คุณโกสินทร์ ได้รับรางวัลสมาชิกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมจากบ้านถึงที่ประชุมไกลที่สุดครับ แต่มาถึงที่ประชุมตี4 น่านับถือ

หลังจากผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วคุณวาสก็มีเรื่องดีๆเริ่มสตาร์ทมาแล้วครับจับสลากผู้โชคดี1เดียวคนนี้ครับ

ทุกท่านที่มาในงานประชุมทางสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทยมีความห่วงใยท่านในด้านการป้องกันโรคจึงจัดหายาฆ่าเชื้อมาแจกให้กับสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์นนทบุรีครับ


ผมขอช่วยงานสมาคมในสิ่งที่ผมช่วยได้ครับ แต่ผมขอสติ๊กเกอร์สมาคม2แผ่นนะครับ (ขอขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับสมาชิกท่านใดมีรูปน้องที่ช่วยงานอีก1ท่านช่วยนำมาลงให้ด้วยนะครับผมจะขอบคุณน้องเค้า)


ป้ายนี้ทางปศุสัตว์ขอความร่วมมือให้พวกเราช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วถ้าพบเห็นช่วยแจ้งปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้านท่านด้วยครับ


ทางคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย
ขอขอบพระคุณท่านปศุสัตว์จังหวัดท่านสมชัย   คอวณิชกิจ ที่สนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างมาณ.ที่นี้เป็นอย่างสูงครับแสดงความคิดเห็น

dejasaang  นายกขออนุญาติแก้ไขชื่อผิดต้องเป็น สมชัย ควนิชกิจ ครับผม  โพสต์เมื่อ 20-5-2012 22:17:25
cowboy_66  อย่าว่าแต่ที่ประชุมอีกวันถัดมาผมก็ยังไม่หลับเลยครับพี่  โพสต์เมื่อ 15-5-2012 08:29:38
อินทรีย์น้อย  บรรยากาศการประชุมรู้สึกอบอุ่นมากครับและไม่ผิดหวังที่เข้าเป็นสมาชิก  โพสต์เมื่อ 15-5-2012 07:40:28
บ้านภูแสงดาวฟาร์ม  แนะ...ท่านนายกสมาคมฯ เจอคาราบาวแดงไป2 ขวด ไม่มีใครหลับในห้องประชุมเลย  โพสต์เมื่อ 15-5-2012 06:20:40
ว.อุดมทรัพย์ฟาร์มแพะบอร์เลือดร้อยที่แปดริ้วG.S.A.0001
ผู้นำเข้าแพะ-แกะสายเลือดแชมม์โลกจากแอฟริกา
และตัวแทนจัดจำหน่าย สายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
udomsub.v@gmail.com  AIS 081-687-8607

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

G.S.A.
0125
จังหวัด
สุโขทัย
กระทู้
18
โพสต์
805

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 15-5-2012 12:37:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หลังจากการที่ประชุม มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ลิงค์ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ผมได้ประสานงานกับเวปมาสเตอร์ โดยเพิ่มไว้ที่ด้านหน้าแรกของเวปแล้วนะครับ สามารถเข้าดู ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกรมปศุสัตว์ไทย ได้แล้วครับ
จันทราฟาร์ม สุโขทัย
งานหนักไม่เคยฆ่าคน
  0939544955

Rank: 12Rank: 12

G.S.A.
0022
จังหวัด
เพชรบูรณ์
กระทู้
3
โพสต์
407

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 16-5-2012 06:18:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หมอบาส เดี๋ยวคืนนี้พี่จะรีบจัดการพิมพ์ให้นะ พอดีตอนเช้าเมื่อวานนี้ ทำมีดปาดผ่ามือตัวเองอ่ะ

แสดงความคิดเห็น

cowboy_66  มีดปาด เป็นอย่างไรครับ เหมือนกับ บาด หรือเปล่าครับพี่วาส 555(ไม่มี อิอิ นะ  โพสต์เมื่อ 19-5-2012 10:59:40
วิเชียรบุรีฟาร์ม เพชรบูรณ์
pparnwas@hotmail.com

Rank: 12Rank: 12

G.S.A.
0022
จังหวัด
เพชรบูรณ์
กระทู้
3
โพสต์
407

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 16-5-2012 06:41:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
วาสรบกวนคุณเดชา ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะค่ะ
วิเชียรบุรีฟาร์ม เพชรบูรณ์
pparnwas@hotmail.com

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0001
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กระทู้
103
โพสต์
3524

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 16-5-2012 21:10:26 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย วิเชียรบุรีฟาร์ม เมื่อ 16-5-2012 06:18
หมอบาส เดี๋ยวคืนนี้พี่จะรีบจัดการพิมพ์ให้นะ พอดีตอน ...

อะไรกันคุณวาสหน้ายังเด็กอยู่เลยเป็นพี่หมอบาสไปซะแระ
ว.อุดมทรัพย์ฟาร์มแพะบอร์เลือดร้อยที่แปดริ้วG.S.A.0001
ผู้นำเข้าแพะ-แกะสายเลือดแชมม์โลกจากแอฟริกา
และตัวแทนจัดจำหน่าย สายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
udomsub.v@gmail.com  AIS 081-687-8607

Rank: 12Rank: 12

G.S.A.
0022
จังหวัด
เพชรบูรณ์
กระทู้
3
โพสต์
407

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 19-5-2012 15:40:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
จัดส่งให้แล้วนะจ๊ะหมอบาส รบกวนตรวจสอบและเผลอแพร่ใด้เลยจ๊ะ ไม่กล้า อิอิ อ่ะ
วิเชียรบุรีฟาร์ม เพชรบูรณ์
pparnwas@hotmail.com

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

G.S.A.
0125
จังหวัด
สุโขทัย
กระทู้
18
โพสต์
805

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 19-5-2012 17:30:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับพี่วาส ดำเนินการครับ
จันทราฟาร์ม สุโขทัย
งานหนักไม่เคยฆ่าคน
  0939544955

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0001
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กระทู้
103
โพสต์
3524

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 24-5-2012 21:43:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
วันที่ประชุมมีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ3ตำแหน่งที่ว่างลงใหม่ครับ

1.นายเอกชัย   จิตรเพียรค้า ตำแหน่งอุปนายกภาคกลาง

2.นายชัยยศ   แซ่เตีย ตำแหน่งอุปนายกภาคตะวันออก
3.คุณหมอสุรศักดิ์   พิพิธทอง ตำแหน่งประชาสัมพันธ์
ว.อุดมทรัพย์ฟาร์มแพะบอร์เลือดร้อยที่แปดริ้วG.S.A.0001
ผู้นำเข้าแพะ-แกะสายเลือดแชมม์โลกจากแอฟริกา
และตัวแทนจัดจำหน่าย สายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
udomsub.v@gmail.com  AIS 081-687-8607

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

G.S.A.
0125
จังหวัด
สุโขทัย
กระทู้
18
โพสต์
805

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 4-12-2012 10:22:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

รายการประชุมใหญ่

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 10 พฤจิกายน 2555 เวลา 13.00 น.

ณ. ห้องประชุมสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี

( สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี )

................................................................................................................

      ผู้เข้าร่วมประชุม

1.       นายวสันต์  วโรกร   

2.       พ.จ.อ.ประเสริฐ  กองคูณ  

3.       นางสาววาสนา  กลิ่นลูกจันทร์   

4.       นายเดชา  สังข์แก้ว  

5.       นายสุรศักดิ์  พิพิธทอง  

6.       นายภาคภูมิ  ผางสระน้อย  

7.       นายเอกชัย จิตรเพียรค้า

8.       นายชัยยศ  แซ่เตีย   

9.       นายวชิรพล  ศุภรภาค

10.     นายศุภชัย ถมยา

11.     นายเลิศพร  ฟองอ่อน

12.     นายสุรชาติ  เกิดขาว

13.     นายปิ่นนท์  เกิดขาว

14.     นายฟิลค  ขั้นศลี่

15.     นางสาวอาเลีย  วัแอเลาะ

16.     นางอภิญญา  วันแอเลาะ

17.     นางสาวสุเรียม  ปูเต๊ะ

18.     นางประสพ ปูเต๊ะ

19.     นายเกรียงศักดิ์  สุจริต

20.     คุณรัชดา  นพเกตุ

21.     คุณลักขณา  พรมอยู่

22.     นายเฉลิมพล  ปาลวัฒน์

23.     นายสมเกียรติ  วัชรกาฬ

24.     นายณัฐภาส  ศรีพลัง

25.     นายคเณศ  ณศิริ

26.     พ.ต.ต.สายชล  แสนสุข

27.     นางพิมพ์ลดา อังกลดี

28.     นายสะอาด  เพี้ยนแสน

29.     นายวิทูร  วิเชียรนรา

30.     นายอวิรุทธ์ กาละภักดี

31.     นายธีระวุธ  เจ๊กเผือกหอม

32.     คุณศรีไพร  เม็คฝ้าย

33.     คุณจำลอง  เห่อทอง

34.     นายทะนงศักดิ์  ศักดารักษ์

35.     นายศักดิ์ศรี  เฟื่องพลอย

36.     นางกรรณิการ์  กองคูณ

         เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

                นายกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย นายวสันต์  วโรกร กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

            วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                 1.1จำนาวนสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 212 ท่าน ได้มีการลาออกทั้งหมด 8 ท่านชี้แจงโดยนายเดชาสังข์แก้ว นายทะเบียนแพะ-แกะไทย

                 1.2การเก็บเงินค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย และจำนวนรายรับรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือของสมาคมแพะ-แกะไทย ชี้แจงโดยพ.จ.อ. ประเสริฐ  กองคูณ  เหรัญญิก สมาคมแพะ-แกะไทย

                 1.3 ผลการดำเนินงานเว็ปไซต์สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย วิธีการใช้งานพร้อมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ชี้แจ้งโดยนายสุรศักดิ์  พิพิธทอง  

                 1.4 สรุปผลการดำเนินงานต่างๆของสมาคมแพะ-แกะไทย พร้อมปัญหาและอุปสรรค

-สืบเนื่องจาก ดร.ดรุ  สระงาม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านอาหาร ของสมาคมแพะ-แกะไทย ได้จัดอบรมการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้วัตดิบท้องถิ่น ให้เกษตรกรและสมาชิกสมาคมแพะ-แกะไทย จำนวนสามครั้งได้แก่ ที่สหกรณ์โคนม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ที่ลักขณาฟาร์ม อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และที่ทิพวรรณฟาร์ม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จำนวนมาก ส่วนในภาคอื่นๆ ทางสมาคมรอพื้นที่ ที่พร้อมจะจัดอบรมก่อนถึงจะเข้าไปจัดอบรมได้

                   -การเข้าร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ.สนามกีฬากลาง อบจ.พังงา จังหวัดพังงา สมาคมได้ร่วมจัดบูธในงานครั้งนี้ด้วย ได้มีสื่อองค์ความรู้ต่างๆ ไปร่วมแสดงในงานด้วย งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานและหน่วยงานทางปศุสัตว์จำนวนมาก

                  -สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ได้เข้าร่วมอบรมฐานการเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแพะ หลักสูตร การตัดสินการประกวดแพะ สถานที่ฝึกอบรมภาคทฤษฎี ที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 จังหวัดสงขลา ภาคปฏิบัติ ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา งานอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาอบรมทั้งหมด 3 วัน สมาชิกเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 15 ท่าน

               1.5 ประชาสัมพันธ์งานประกวดแพะ-แกะ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ เขตมีนบุรี –หนองจอก กรุงเทพมหานครสมาคมฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้ด้วย ทางสมาคมฯเห็นควรออกบูธ และส่งแพะ  แกะของสมาชิกเข้าร่วมประกวดในงานครั้งนี้ และขอความร่วมมือคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมที่บูธของสมาคมฯ ด้วย

              ที่ประชุมรับทราบ

    ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

               2.1 การคัดเลือกอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย เพื่อให้สะดวกกับการประสานงานกับภาครัฐ เห็นสมควรให้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามเขต ตามกรมปศุสัตว์ มีทั้งหมด 9 เขตดังนี้

                     การคัดเลือกอุปนายกเขต 1  นายเอกชัย  จิตรเพียงค้า

                     การคัดเลือกอุปนายกเขต 2  นายชัยยศ  แซ่เตีย

                     การคัดเลือกอุปนายกเขต 3 นายสรศักดิ์  ทองแพะ

                     การคัดเลือกอุปนายกเขต 4

                     การคัดเลือกอุปนายกเขต 5

                     การคัดเลือกอุปนายกเขต 6 นายสุรศักดิ์  พิพิธทอง

                     การคัดเลือกอุปนายกเขต 7

                     การคัดเลือกอุปนายกเขต  8 นายประดิษฐ เหล่าจก

                     การคัดเลือกอุปนายกเขต  9

อุปนายกเขตทุกท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่นายกสมาคมฯได้มอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกฯ ในกรณีที่นายกสมาคมฯ ไม่อยู่ หรือ ไม่สามรถเข้าไปปฏิบัติงานในเขตรับผิดในเขตนั้นๆได้ เพราะ เวลา และระยะทาง ให้อุปนายกทำหน้าที่แทนนายกฯได้

                     ที่ประชุมเห็นชอบ

               

                2.2 แผนการดำเนินงานของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ที่จะดำเนินงานต่อไปในปี 2556

                                - การจดทะเบียนสายพันธุ์แพะของสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ขณะนี้ทางสมาคมฯได้ร่วมมือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์( ดร. แสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์) ได้ดำเนินการในเรื่องโปรแกรมการจดทะเบียนใบพันธุ์ประวัติแพะ-แกะไทย ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ช่วงทดลองใช้โปรแกรม คาดว่าจะได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

                                - การดำเนินการจัดทำคอกกลางของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ทางสมาคมฯดำเนินการหาพื้นที่ๆเหมาะสมของสมาชิกของสมาคมฯแต่ละเขต ที่มีความพร้อมที่จะจัดทำคอกกลางของสมาคมฯเพื่ออำนวนความสะดวกให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งนี้โครงการนี้ต้องใช้ทั้งความพร้อมของฟาร์มของสมาชิก ระยะเวลา และ งบประมาณ อาจใช้เวลาดำเนินการนานกว่าโครงการอื่น

                                - การฝึกอบรมสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย ในปี 2556

                                       1. มาตรฐานการเป็นผู้ตัดสินการประกวดแพะ-แกะ

                                       2. การผสมเทียมแพะสำหรับเกษตรกร

                                       3. ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงแพะ

                                       4.การอบรมการทำอาหารแพะแกะโดยวัสดุท้องถิ่น ครั้งที่ 2

                การฝึกอบรมข้างต้นขึ้นอยู่กับสมาชิกต้องการ ทางสมาคมฯ สามารถจัด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ให้สมาชิกลงชื่อไว้ ถ้าได้จำนวนที่ต้องการ ทางสมาคมฯ จะดำเนินการต่อไป

                  ที่ประชุมเห็นชอบ

                2.3 การรับรองสายพันธุ์แพะโดยสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

                               - รายชื่อผู้รับรองสายพันธุ์แพะของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทยมี  15 ท่านดังนี้

                                       1. นายวสันต์  วโรกร

                                       2. พ.จ.อ.ประเสริฐ  กองคูณ

                                       3. นายเดชา  สังข์แก้ว

                                       4. นายบุญมี  หมัดนิกร

                                       5. นางสาววาสนา  กลิ่นลูกจันทร์

                                       6. นายชัยยศ  แซ่เตีย

                                       7. นายเฉลิมพล  ปาลวัฒน์

                                       8. นายสุรศักดิ์  พิพิธทอง

                                       9. นายวชิรพล  ศุกรภาค

                                     10.นายธีระเดช  คำเลี้ยง

                                     11.นายสมเกียรติ  วัชรกาฬ

                                     12.นายทะนงค์ศักดิ์  ศักดารักษ์

                                     13.นายสรศักดิ์  ทองแพะ

                                     14.นายพัฒนเดช  อาแวบือซา

                                     15.นายประดิษฐ์  เหล่าจก

                ทั้ง 15 ท่านนี้ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง มาตรฐานการเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแพะ หลักสูตร 3 วัน ที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 จังหวัดสงขลา และ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา

                 -ขั้นตอนและวิธีดำเนินการรับรองสายพันธุ์ของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย นายทะนงค์ศักดิ์  ศักดารักษ์ ได้ชี้แจงขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการจดทะเบียนสายพันธุ์ ส่วนรายละเอียดจะออกเป็นหนังสือให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบอีกครั้ง

              ที่ประชุมรับทราบ

     เรื่องอื่น ๆ   

    กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงแพะนม จ.นนทบุรี ให้ความเห็นว่าในอนาคตถ้าสมาชิกสมาคมมีความต้องการขายนมแพะให้กับกลุ่มทางกลุ่มมีความยินดีที่จะรับซื้อ

                                                                                                                                นางสาววาสนา  กลิ่นลูกจันทร์

                                                                                                                                         ผู้บันทึกการประชุม

จันทราฟาร์ม สุโขทัย
งานหนักไม่เคยฆ่าคน
  0939544955

Rank: 3

G.S.A.
0034
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กระทู้
4
โพสต์
122

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 15-1-2013 21:27:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ไร่จิรามานนท์  - อุทัยธานี   (นพรุจ  GSM 081-914-8386)   thi-1966@hotmail.com  +  G.S.A. 0034

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0012
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กระทู้
20
โพสต์
2787

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 25-4-2013 00:57:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ใกล้เข้ามาอีกแล้วครับมีนอกรอบกันไม๊ครับ
ห้วยเกรียบ ฟาร์มแพะ-แกะ (หน้ายูเทิร์นบ้านห้วยเกรียบ)
ถ.เพชรเกษม กม.394-395  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

สมาชิก   - ชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0012
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กระทู้
20
โพสต์
2787

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 25-4-2013 00:58:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ใกล้เข้ามาอีกแล้วครับมีนอกรอบกันไม๊ครับ
ห้วยเกรียบ ฟาร์มแพะ-แกะ (หน้ายูเทิร์นบ้านห้วยเกรียบ)
ถ.เพชรเกษม กม.394-395  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

สมาชิก   - ชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0012
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กระทู้
20
โพสต์
2787

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 5-5-2014 00:44:41 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
นำภาพบรรยากาศเก่าๆมาเล่าใหม่ด้วยภาพครับ
และก็ขอเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1/2557 ในวันที่10/5/2557เวลา13.00น.ที่ไร่กุสุมา  มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ห้วยเกรียบ ฟาร์มแพะ-แกะ (หน้ายูเทิร์นบ้านห้วยเกรียบ)
ถ.เพชรเกษม กม.394-395  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

สมาชิก   - ชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

G.S.A.
0125
จังหวัด
สุโขทัย
กระทู้
18
โพสต์
805

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 27-5-2014 16:06:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด


                                                         ระเบียบวาระการประชุมใหญ่
                                        สมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
                                       วันเสาร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
                                 ณ. ห้องประชุมไร่กุสุมา รีสอร์ท ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
........................................................................................................................................

วาระที่ ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                ๑.๑ กำหนดการประชุมในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
                ๑.๒ ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงที่ผ่านมา
                ๑.๓ จำนวนสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย ณ ปัจจุบัน
                ๑.๔ จำนวนรายรับ - รายจ่าย และเงินคงเหลือของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย
                        - การเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิก
                        - รายรับ - รายจ่าย จากการจดทะเบียนพันธุ์ประวัติฯ แพะ
                        - รายรับ - รายจ่าย จากเว็บไซด์สมาคมผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ไทย
                        - รายรับ - รายจ่าย อื่นๆ
                               
มติที่ประชุม
-สมาชิกสมาคมฯ ณ วันประชุม 328 ท่าน
-สถานะบัญชี คงเหลือ 79,068 บาท(ค่าสมัครสมาชิก,ค่าจดทะเบียน,แบนด์เนอร์ฯ)
  มติที่ประชุม    รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องเพื่อพิจารณา

                 ๒.๑ งานแพะแห่งชาติ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
มติที่ประชุม
1. งานแพะแห่งชาติ ที่ จ.ภูเก็ต สมาชิกเห็นชอบให้ทางสมาคมดำเนินการค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปร่วมงาน
แพะแห่งชาติ 23-25 พฤษภาคม 2557 โดยให้นายทะเบียนแจ้งสมาชิกทาง SMS ให้กับสมาชิก
              ๒.๒  การตลาดแพะแกะของสมาคม
มติที่ประชุม
1.สมาคมเปิดคอกกลางเพื่อรับซื้อแพะขุนให้กับสมาชิกสมาคมฯ เพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศโดยการประกันราคากับสมาชิก และรอการประกาศจากสมาคม ที่ประชุมรับทราบ
               
               ๒.๓ การประกวดแพะของสมาคมฯ
มติที่ประชุม
1.ให้มีการจัดการประกวด แพะแกะของสมาคมฯ  โดยใช้งบของสมาคมฯ ไม่เกิน 40,000 บาท ให้มีการประกวดแบบ Open ที่ประชุมรับทราบ  
                ๒.๔  การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะแกะ
1.จัดให้มีการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะแกะ ให้กับสมาชิก รอดำเนินการและประกาศวันโดย
คุณ สรศักดิ์ ทองแพะ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
                ๒.๕  เวปไซด์ของสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย
1. ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมที่เข้ามาโพสขายสินค้าในเวปไซด์ของสมาคมได้ แต่ไม่เกิน 2 วันหลังจากการโพสถ้าเกินให้ Web master ดำเนินการลบและแจ้งเตือนที่กระทู้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ


ระเบียบวาระที่ ๓        เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
1.วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 จัดให้มีการประชุม 2/2557  ณ ว.อุดมทรัพย์ ฟาร์ม ฉะเชิงเทรา
2.การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนิการส่งเอกสารให้กับสมาชิกฯ ส่งหนังสือ ทุก 6 เดือน และไม่เป็นผู้ที่ขาดการบำรุงสมาคมเกิน 2 ปีเป็นต้นไป  สมาคมยังคงส่งเอกสารให้ คุณ ภัทราวุฒิ จับใจ และ คุณนัฐพรรณ เรืองสุริยกิจ เป็นประชาสัมพันธ์สมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย
3.จัดให้มีการสั่งเสื้อเขียวสมาคมเพิ่ม 100 ตัว

สุรศักดิ์ พิพิธทอง                                                                                  วสันต์ วโรกร
ผู้บันทึกการประชุม                                                                               รับรองการประชุม


แสดงความคิดเห็น

cowboy_66  รายงานการประชุมสมาคมครับ  โพสต์เมื่อ 27-5-2014 16:07:00
มี 1 ผู้ให้คะแนนแต้ม สะสม ย่อ เหตุผล
v.udomsub + 5 + 10 โดนใจให้ทิป

คะแนนรวม: แต้ม + 5  สะสม + 10   ดูบันทึกคะแนน

จันทราฟาร์ม สุโขทัย
งานหนักไม่เคยฆ่าคน
  0939544955

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

G.S.A.
0324
จังหวัด
สระบุรี
กระทู้
5
โพสต์
72

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 1-6-2014 00:47:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
น่าจะนำภาพวันประชุมมาลงให้สมาชิกสมาคมฯได้ดูกันด้วยค่ะ
ประชาสัมพันธ์สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย
huawoon.pdairy@gmail.com
ID Line: nat.huawoon ไว้ส่งรูปแพะจร้า
092-826-1940 AIS

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

G.S.A.
0125
จังหวัด
สุโขทัย
กระทู้
18
โพสต์
805

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 17-11-2015 11:59:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
                                                                                ระเบียบวาระการประชุมใหญ่
                                                                   สมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘
                                                                  วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
                                                         ณ. ห้องประชุมบ้านอิงเขา รีสอร์ท ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
................................................................................................................................................................................................

วาระที่ ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                ๑.๑ กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการและดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย
                ๑.๒ ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงที่ผ่านมา
                ๑.๓ จำนวนสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย ณ ปัจจุบัน
                ๑.๔ จำนวนรายรับ - รายจ่าย และเงินคงเหลือของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย
                        - การเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิก
                        - รายรับ - รายจ่าย จากการจดทะเบียนพันธุ์ประวัติฯ แพะ
                        - รายรับ - รายจ่าย จากเว็บไซด์สมาคมผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ไทย
                        - รายรับ - รายจ่าย อื่นๆ
                                
มติที่ประชุม
-สมาชิกสมาคมฯ ณ วันประชุม 385 ท่าน
- สมาชิกภาพที่จ่ายค่าธรรมเนียมรายปีและรายตลอดชีพ จำนวน 73 ท่าน

               มติที่ประชุม    รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริหารและนายกสมาคมฯ

                 ๒.๑ การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย
มติที่ประชุม
1.        คณะกรรมการบริหารมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.1        นาย วสันต์ วโรกร             ดำรงค์ตำแหน่ง      นายกสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย
1.2        นาย สุรศักดิ์ พิพิธทอง      ดำรงค์ตำแหน่ง       เลขานุการสมาคมฯ
1.3        พ.จ.อ ประเสริฐ  กองทูล   ดำรงค์ตำแหน่ง      เหรัญญิก
1.4        นาย เดชา สังข์แก้ว            ดำรงค์ตำแหน่ง      นายทะเบียน
1.5        นาย ดำรงค์ พรมสันเทียะ  ดำรงค์ตำแหน่ง      ประชาสัมพันธ์  
1.6        ดรวัฒนาภร      ดำรงค์ตำแหน่ง      ปฏิคม
2.        คณะอุปนายกสมาคมฯในสายต่างๆ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
2.1 นาย สมเกียรติ วัชรกาฬ   ดำรงค์ตำแหน่ง      อุปนายกบริหารสมาคมฯ
2.2 นาย เกียรติภูมิ สุขถาวร   ดำรงค์ตำแหน่ง      อุปนายกสายแพะแกะเนื้อ
2.3 นาย บุญมี  หมัดนิกร       ดำรงค์ตำแหน่ง      อุปนายกสายแพะนม
2.4 นาย สุรศักดิ์ พิพิธทอง     ดำรงค์ตำแหน่ง      อุปนายกสายแพะแกะพันธุ์
2.6        นาย ราเชษฐ์ บินมาลา     ดำรงค์ตำแหน่ง       อุปนายกสายการตลาด
2.6 น.ส นิสา                          ดำรงค์ตำแหน่ง      อุปนายกแผนยุทธศาสตร์แพะแกะ
3.        คณะอุปนายกสมาคมฯ 4 ภาค  มีรายชื่อดังต่อไปนี้
3.1 นาย ศิริพงษ์  คงชุ่ม                                  ดำรงค์ตำแหน่ง      อุปนายกภาคเหนือ
3.2 นาย ดำรงค์ พรมสันเทียะ                        ดำรงค์ตำแหน่ง      อุปนายกภาคอีสาน
3.3 นาย ชัยยศ แซ่เตีย                                    ดำรงค์ตำแหน่ง      อุปนายกภาคกลาง
3.4 นาย อับดุรเราะฮ์มาน อาลมูฮัมมัดอามีน  ดำรงค์ตำแหน่ง      อุปนายกภาคใต้
มติที่ประชุม
                  ที่ประชุมเห็นชอบรับรองผลการเลือกคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย
               
ระเบียบวาระที่ ๓        เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

1.        ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องการดำเนินงานของ อุปนายก ต่างๆที่จัดขึ้นให้นำเสนอโครงการอบรมในด้านต่างๆที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อเขียนแผนงานด้านยุทธศาสตร์ในวาระที่ประชุมพร้อมดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป
2.        จัดให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯประชุม ทุกเดือนเพื่อทราบความก้าวหน้าของสมาคมฯ ในระหว่างวันที่ 1-5 ของทุกเดือนโดยผ่านทางห้องประชุมอิเลกทรอนิกส์ และ การประชุมสรุปทุกไตรมาส

สุรศักดิ์ พิพิธทอง                                                                                  วสันต์ วโรกร
                ผู้บันทึกการประชุม                                                                               รับรองการประชุม

กรรมการรับรองการประชุม
จันทราฟาร์ม สุโขทัย
งานหนักไม่เคยฆ่าคน
  0939544955

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

G.S.A.
0125
จังหวัด
สุโขทัย
กระทู้
18
โพสต์
805

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 7-6-2016 14:13:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
                                                                                   ระเบียบวาระการประชุมใหญ่
                                                                  สมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙
                                                                  วันอาทิตย์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา o๙.๐๐ น.
                                                          ณ. ห้องประชุม ว.อุดมทรัพทย์ ฟาร์ม  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
........................................................................................................................................

วาระที่ ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
       สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 พ.ค 59 มีสมาชิกมาไม่ครบ จึงต้องเปิดการประชุมในครั้งนี้ วันที่ 5 มิถุนายน 2559  มีสมาชิกมาประชุมจำนวน 24 ท่าน และมีการแนะนำตัวของสมาชิก
-        เรื่องการเข้าร่วมงานแพะแห่งชาติ ที่ จ.นนทบุรี ในการเข้าร่วมของสมาคมฯ
-        เรื่องเล่าจากสมาชิก เรื่องการให้คำแนะนำการจัดตั้ง กลุ่มวิสหกิจชุมชน แพะแกะ ภายใต้องค์กรสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย
                ระเบียบวาระที่ ๒        เรื่องเพื่อพิจารณา
๑.๑ กำหนดการรับรองสมาชิกใหม่และการลาออกสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย
      - การรับรองการลาออกของ คุณ บุญมี หมัดนิกร อุปนายก แพะนม มติในที่ประชุม เห็นชอบ
      - คุณนิษา อุปนายกด้านยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ให้พักการพิจารณาไปก่อน โดยหาบุคลมาดำเนินการทำงาน
      -รับรองการลาออก คุณดำรงค์ บุญสันเที๊ยะ  อุปนายกภาคอีสาน, ประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ มีมติในที่ประชุมเห็นชอบ
      - การรับรองสมาชิกใหม่ของสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย ประจำปี 2/2558 จำนวน 10 ท่าน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
      - การแต่งตั้ง คุณ เฉลิมพงษ์ ชาติวัฒนา  เป็นอุปนายกด้านแพะนม  มติในที่ประชุม เห็นชอบ
      - การแต่งตั้ง คุณ สุรชัย กลางบุญเรือง เป็นอุปนายภาคอีสาน มีมติในที่ประชุม เห็นชอบ
      -การแต่งตั้ง คุณแววรีย์ ขันแข็งและ คุณรุ่งนที ปัญญาดี เป็น ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ มีมติในที่ประชุม เห็นชอบ
               ๑.๒ ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงที่ผ่านมา
- กิจกรรมอาหารปศุสัว์ไทย ปากเกร็ด นนทบุรี
- กิจกรรม งานแพะประกวดแพะจังหวัด ปัตตานี วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์
-กิจกรรมร่วมเป็นกรรมการการตัดสินแพะ งานแพะแห่งชาติ ที่จังหวัดภูเก็ต
-กิจกรรมร่วมประชุมงานแพะนมอาเซียน  ที่เมือง ซีอาน ประเทศจีน
-กิจกรรมอบรม การผลิตอาหารสัตว์จากพืชท้องถิ่น จ.ปัตตานี
                ๑.๓ จำนวนสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย ณ ปัจจุบัน
    -จำนวนสมาชิกตามเลขที่ของสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทย ในปัจจุบัน เลขที่สมาชิก 404 ท่าน
    -การจัดเก็บค่าบำรุงสมาคมฯ แบบกลุ่มนิติบุคคลในอัตรา 4000 บาทต่อกลุ่ม ในเลขที่สมาชิกรันตามตัวเลขเดิมได้เลย ไม่ต้องขึ้นเลขใหม่
                ๑.๔ จำนวนรายรับ - รายจ่าย และเงินคงเหลือของสมาคมผู้เลี้ยงแพะ - แกะ ไทย
           รายรับ ปี 2558
    ค่าเสื้อสมาคมฯ                                                      2,250 บาท
   ค่าจดทะเบียนพันธ์ประวัติ                                       7,000 บาท
   ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ ปี 2558                         15,000 บาท
        เงินบริจาก จาก บริษัท นเรศ ฟาร์ม                       20,000 บาท     
   รวม                                                                   44,250  บาท        
     รายจ่าย ปี 2558
ค่าดำเนินการคณะกรรมการงานแพะแห่งชาติ            16,000  บาท
ช่วยงานแต่งงาน   สมาชิก                                           2,000 บาท
ค่าสื่อสิ่งพิมพ์                                                             4,300 บาท
ค่าเวปไซด์                                                                  3,000 บาท
ช่วยงานศพสมาชิกฯ                                                    2,000 บาท
รวม                                                               27,300  บาท
        จำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น        44,250-27,300 =   16,950 บาท
              มติที่ประชุม         เห็นชอบ
                   ระเบียบวาระที่ ๓        
-  อุปนายกการตลาดแจ้งความคืบหน้าโครงการตลาดของสมาชิกสมาคมฯ
-  กฎเกณฑ์การรับสมาชิก
          การเชิญชวนให้เกษตรกรทำการรวมกลุ่มเป็นวิสหกิจชุมชนเลี้ยงแพะแกะ ทั้งนี้ วิสาหกิจนั้นๆต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงแพะแกะไทยเท่านั้นในการดำเนินงานการรับซื้อแพะแกะของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
        การดำเนินการตามนโยบายของรัฐ
1.        กลุ่มแปรรูปแพะแกะ
2.        กลุ่มวิสาหกิจต้นน้ำ ได้แก่ ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
3.        กลุ่มวิสาหกิจกลางน้ำ ได้แก่ภาคกลางและภาคตะวันออก
4.        กลุ่มวิสาหกิจปลายน้ำได้แก่ ภาคอีสาน และ ภาคใต้
ตลาดที่สมาคมฯดำเนินการติดต่อ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ทางด้านติดชายแดนใต้ของประเทศไทย โดยมีเงื่อนไข แพะกัมปง คือมีน้ำหนัก 13-17 ก.กต่อตัว ตรวจโรค บังคับ 3 โรค ได้แก่ บลูซีโรซีส , ปากเท้าเปื่อยและ เมลิออยโดซีส
  มติในที่ประชุม     รับทราบ

จันทราฟาร์ม สุโขทัย
งานหนักไม่เคยฆ่าคน
  0939544955

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0012
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กระทู้
20
โพสต์
2787

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 26-3-2017 21:51:21 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อัพหน่อยครับท่านเลขา
ห้วยเกรียบ ฟาร์มแพะ-แกะ (หน้ายูเทิร์นบ้านห้วยเกรียบ)
ถ.เพชรเกษม กม.394-395  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

สมาชิก   - ชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย

GMT+7, 19-5-2024 23:56

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน